Saturday, September 20, 2008

D/can Creole Poetry

This poem is by a D/can poet and it is written in creole but also making available the english translations for those who cant understand creole. The true essence of it is in the french creole though so hope it is enjoyed as much as i enjoyed reading it. Also feel free to compliment the writer (Spags) at the Dominican Diaspora website

So now here it is:

Donmnitjen tan la wivé
Fo nou asiz katjilé
Kouman nou k’alé fè
Donmnik satisfè
Dé twa lanné ja pasé
Dépi andépandans I tapé
Difikilté nou jwenn
Kon nou ladjé lawenn
Anba David nou fini bat
Tout biten tonbé plat
Mové chimen nou maché
Mé nou té anba lanmen bondyé

Donmnitjen sé fo nou fè
Sa ki méwité
Pou nou maché épi dignité
Lanmou épi santé
Ansanm nou ni pou désidé
Divizyon nou ni pou ladjé
Divizyon pa ka fè sans
Lanmou nou ni pou bay on chans
Tèt a tèt nou ni pou twavay wèd
Pou ba donmnik bon diwèksyon
Epi konfidans nou ka di
Donmnik sé on bèl péyi

Donmnitjen nou byen benni
Tout biten Donmnik ni
On péyi ki tanman bèl
Epi zanfan byen natiwèl
Adan on lòt tan nou k’ay maché
Nou pa sav sa nou k’ay tapé
Zyé-nou ni pou ouvè
Pou mété Donmnik an bon chimen
Ansanm nou ni pou pwépawé
Epi envité Papa Bondyé
Pou édé nou fè disizyon
Ki ké ba Donmnik satisfaksyon

And now for the translation:

Donmnitjen tan la wivé ….Dominicans the time has come
Fo nou asiz katjilé…..For us to sit and think
Kouman nou k’alé fè….how we are going to make
Donmnik satisfè…..Dominica Satisfied
Dé twa lanné ja pasé…..A few years have passed
Dépi andépandans I tapé…..Since it got independence
Difikilté nou jwenn……Dificulties we met
Kon nou ladjé lawenn…..As we let go the Queen
Anba David nou fini bat…..Under David we got blows
Tout biten tonbé plat…..Everything fell flat
Mové chimen nou maché…..Bad road we walked
Mé nou té anba lanmen bondyé…..But we were under God hands

Donmnitjen sé fo nou fè…..Dominicans, we need to do
Sa ki méwité….What is right
Pou nou maché épi dignité….For us to walk with dignity
Lanmou épi santé….Love and health
Ansanm nou ni pou désidé….Together we have to decide
Divizyon nou ni pou ladjé…Division we have to let go
Divizyon pa ka fè sans….Division does not make sense
Lanmou nou ni pou bay on chans….Love we have to give a chance
Tèt a tèt nou ni pou twavay wèd….Head to head we have to work hard
Pou ba donmnik bon diwèksyon….To give Dominica good direction
Epi konfidans nou ka di….With confidence we will say
Donmnik sé on bèl péyi….Dominica is a beautiful country

Donmnitjen nou byen benni….Dominicans, we are well blessed
Tout biten Donmnik ni… Dominica has everything
On péyi ki tanman bèl….A country very beautiful
Epi zanfan byen natiwèl…And children with love
Adan on lòt tan nou k’ay maché…..As we walk towards the future
Nou pa sav sa nou k’ay tapé…..We don’t know what we are going to meet
Zyé-nou ni pou ouvè….Our eyes we have to open
Pou mété Donmnik an bon chimen…To put Dominica on good road
Ansanm nou ni pou pwépawé….Together we have to prepare
Epi envité Papa Bondyé…And invite Father God
Pou édé nou fè disizyon….To help us make decisions
Ki ké ba Donmnik satisfaksyon….That will give Dominica Satisfaction.

No comments: